1909

Telling Deel Hoofdtitel Titel van het deel
Beroepentelling01Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du dénombrement de professions dans le Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909Overzicht voor iedere gemeente van Nederland van de voornaamste beroepen, die in de gemeente worden uitgeoefend, met opgaaf van het totaal aantal personen daarin werkzaam naar de geslachten gesplitst, en met vermelding of dezen zijn patroons
Beroepentelling02A1Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du dénombrement de professions dans le Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909Afl. 1: Indeeling der mannelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat en met vermelding van het totaal aantal vrouwen, naar den burgerlijken staat gesplitst, die in de beroepen…
Beroepentelling02A1VLGUitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du dénombrement de professions dans le Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909Afl. 1: Indeeling der mannelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat en met vermelding van het totaal aantal vrouwen, naar den burgerlijken staat gesplitst, die in de beroepen…
Beroepentelling02A2Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du dénombrement de professions dans le Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909Afl. 2: Indeeling der vrouwelijke bevolking van iedere provincie en van het Rijk naar het beroep in verband met leeftijd en burgerlijken staat = Distribution de la population féminine d'après la profession, l'âge et l'état civil
Beroepentelling03Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du dénombrement de professions dans le Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909Indeeling der werkelijke bevolking van de 9 groepen van gemeenten der onderscheidene provinciën en van het Rijk benevens van die der 10 voornaamste gemeenten, voor de beide geslachten, naar de beroepen, met inachtneming van het bedrijf waarin deze laatste
Volkstelling01Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du neuvième recensement de la population du Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909[Plaatselijke indeeling. Bewoonde en onbewoonde huizen, bewoonde schepen en wagens = Division des communes. Maisons habitées et inhabitées, navires habités et roulottes ]
Volkstelling01SUPPLAanhangsel bij het 1e deel van de Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op 31 december 1909Berekening van de bevolkingsdichtheid der gemeenten, provinciën en van het Rijk en alphabetische lijst van dorpen, gehuchten, buurtschappen en wijken, met vermelding der gemeenten en provinciën waartoe zij behooren = Densité de la population des communes
Volkstelling02Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du neuvième recensement de la population du Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909[Indeeling der bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijken staat = distribution de la population d'après le sexe, l'âge et l'état civil]
Volkstelling02SUPPLAanhangsel tot het 2e deel van de uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op 31 december 1909Sterftetafels voor Nederland afgeleid uit de periode 1900/1909
Volkstelling03Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats du neuvième recensement de la population du Royaume des Pays-Bas au 31 Décembre 1909[Indeeling der bevolking naar de kerkelijke gezindte, naar de wijze van samenwoning, naar de geboorteplaats en naar de nationaliteit; statistiek der blinden en doofstommen = Distribution de la population d'après le culte, la cohabitation, le lieu de…
Volkstelling03SUPPLAanhangsel bij het 3e deel van de uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op 31 december 1909Percentsgewijze verhouding voor iedere gemeentevan Nederland van het aantal personen, behoorende tot de voornaamste kerkelijke gezindten, tot de totale bevolking = Rapport en pourcents de la population totale des personnes appartenant aux cultus…
VolkstellingINLInleiding tot de uitkomsten der negende algemeene tienjaarlijksche Volkstelling met daaraan verbonden woning- en beroepstelling = Introduction des résultats du neuvième recensement général et du dénombrement des demeures habitées et des professions
VolkstellingVERGOverzicht van de voorloopige uitkomsten van de negende tienjaarlijksche Volkstelling op 31 December 1909 in vergelijking met die der achtste op 31 December 1899
Woningtelling00Uitkomsten der woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld ter gelegenheid van de negende volkstelling gehouden op den een en dertigsten December 1909 = Résultats de la statistique des demeures habitées dans le Royaume des Pays-Bas....


Last modified: unknown